Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO w sklepie DLAPRZEDSZKOLA.PL

 OBOWIĄZUJĄCEGO W OKRESIE OD 2020.12.01 ROKU DO 2025.12.01 ROKU

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym w serwisie sklep.dlaprzedszkola.pl. Regulamin programu definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika w programie Lojalnościowym DlaPrzedszkola.pl oraz zasady przyznawania punktów.

ARTYKUŁ 1 DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

UCZESTNIK- Uczestnikami programu są placówki przedszkolne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ich pracownicy, które zostały zarejestrowane i zaakceptowane przez administratora sklepu, dokonujące zakupu związanego bezpośrednio z działalnością placówki przedszkolnej.

ORGANIZATOR - oznacza ASTRA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa, NIP 107-00-05-9693, REGON 140805867, o kapitale zakładowym w wysokości 3 521 088 PLN

REGULAMIN - oznacza niniejszy regulamin programu lojalnościowego w sklepie DLAPRZEDSZKOLA.PL.

PROGRAM - oznacza program lojalnościowy w sklepie DLAPRZEDSZKOLA.PL organizowany przez Organizatora, którego zasady określa niniejszy Regulamin.

PRODUKTY ASTRA - oznaczają produkty marki ASTRA, ZENITH, MONAMI, inne marki należące do ASTRA S.A.

PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU - oznacza akceptację zasad Programu, zarejestrowanie konta w sklepie DLAPRZEDSZKOLA.PL oraz pomyślne przejście procesu weryfikacji konta przez administratora sklepu.

ARTYKUŁ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program jest programem obowiązującym na terytorium Unii Europejskiej.
 1. Program zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 2021.01.01 r. do 2025.12.01 r.
 1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i rozliczenie Programu jest przedstawiciel firmy ASTRA S.A.
 1. Program lojalnościowy w sklepie DLAPRZEDSZKOLA.PL ma na celu premiowanie Uczestników za zakupy dokonywane w sklepie.

 ARTYKUŁ 3 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

 1. Udział w Programie mogą wziąć wyłącznie placówki przedszkolne.
 1. Do programu nie mogą przystąpić osoby fizyczne.
 1. Założenie konta w sklepie DLAPRZEDSZKOLA.PL wraz z podaniem danych adresowych oraz NIP placówki przedszkolnej, potwierdzonego przez administratora sklepu jest równoznaczne z przystąpieniem do programu lojalnościowego.

ARTYKUŁ 4 ZASADY NALICANIA I WYMIANY PUNKTÓW

 1. Uczestnik programu otrzymuje punkty w przypadku zakupu towaru w sklepie internetowym DLAPRZEDSZKOLA.PL.
 2. Za każde wydane 1 PLN, uczestnik otrzymuje 1 PKT.
 3. Punkty w programie lojalnościowym sumują się na koncie Uczestnika, po każdym dokonanym zakupie.
 4. Punkty w programie naliczają się od kwoty BRUTTO zakupów dokonanych w sklepie.
 5. Przy wymianie punktów z programu lojalnościowego na nagrody, obowiązuje przelicznik: 1 PKT = 0,20 PLN.
 6. Punkty z programu lojalnościowego można wymieniać wyłącznie na produkty z kategorii produktowej NAGRODY w sklepie internetowym DLAPRZEDSZKOLA.PL
 7. Punkty w w programie lojalnościowym nie można wymieniać na pieniądze.
 8. Punkty w programie lojalnościowym muszą być wykorzystane w ciągu 2 lat od dokonania zakupu przez Uczestnika. Po upływie tego okresu, punkty zostaną usunięte.
 9. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany towarów objętych programem oraz zmiany wartości punktowej.
 10. Towar zostanie wysłany do Uczestnika za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić zawartość i stan przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. Produkty zamówione i zrealizowane w ramach Programu Lojalnościowego w sklepie DLAPRZEDSZKOLA.PL nie podlegają wymianie oraz zwrotowi.
 11. Ewentualne podatki lub opłaty związane z otrzymaniem nagrody rzeczowej w zamian za punkty ciążą na Uczestniku.

ARTYKUŁ 6 INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORGANIZATOR
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres - iod@astra.pl lub na podany wyżej adres korespondencyjny
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Programie lojalnościowym przede wszystkim na podstawie zgody - Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w pozostałych przypadkach na podstawie umowy - Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami Programu lojalnościowego na podstawie umów powierzenia danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Promocji.

 ARTYKUŁ 7 REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z otrzymaniem wadliwych lub niekompletnych produktów, które zostały wymienione za punkty w Programie lojalnościowym muszą być zgłaszane na poniższe dane kontaktowe: ASTRA S.A., PANATTONI PARK, 05-090 Sękocin Stary, ul. Logistyczna 6, adres mailowy: sklep@dlaprzedszkola.pl,  tel: 22 346 07 97.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane produktów, które są reklamowane tzn. login użytkownika, dane kontaktowe, adres mailowy, datę oraz numer zamówienia, nazwa oraz kod produktu, opis uszkodzenia.
 1. Odpowiedź na reklamację będzie sporządzona przez Organizatora w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji.

ARTYKUŁ 8 ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, REZYGNACJA I WYKLUCZENIE Z PROGRAMU

 1. Rezygnacji z programu lojalnościowego w sklepie internetowym DLAPRZEDSZKOLA.PL można dokonać na dwa sposoby:
 2. a) Poprzez usunięcie konta w sklepie DLAPRZEDSZKOLA.PL
 3. b) Poprzez wysłanie prośby o usunięcia z programu do administratora sklepu na adres mailowy: sklep@dlaprzedszkola.pl
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, za uprzednim zawiadomieniem podmiotów uczestniczących w Programie, ze skutkiem następującym po 14 dniach od dnia zawiadomienia o zawieszeniu lub zakończeniu Programu.
 1. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do poinformowania o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu poprzez przesłanie zawiadomienia podmiotom uczestniczącym w Programie drogą mailową, na adresy mailowe podane przez Uczestników podczas rejestracji.
 1. W przypadku złamania regulaminu przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Programu lojalnościowego ze skutkiem natychmiastowym.

ARTYKUŁ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia podmiotów uczestniczących w Programie pisemnie, e-mailem i/lub faksem.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Kodeks Cywilny.
 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z udziałem w niniejszym Programie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
do góry
Szablon Shoper Modern™ Reseller Shoper GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl